Archiwa tagu: jakość

kontrola jakości, zarządzanie jakością, zapewnienie jakości

Ewolucja nadzoru nad procesem zarządzania systemem jakości.

Pierwsze systemy zarządzania jakością bazowały na dokumentacji papierowej. Drukowanie dokumentacji oraz jej rozpowszechnianie i archiwizacja były procesem bardzo żmudnym i pracochłonnym. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością drukował kopie dokumentacji (procedur, księgi jakości, instrukcji, formularzy) i przekazywał je za potwierdzeniem każdemu pracownikowi odpowiedzialnemu za określony proces.
Oczywiście postępowanie takie w dalszym ciągu jest możliwe i w wielu firmach dalej praktykowane. Jeżeli tylko w ten sposób zostaną opisane procedury wewnętrzne w firmie i do tego będą dochowywane odpowiednie zapisy, to oczywiście jak najbardziej są one zgodne z wymaganiami norm ISO.

Ewolucję procesu zarządzania systemem jakości przyniosło wdrażanie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Proces ten usprawnił przygotowanie i dystrybucję dokumentacji systemu jakości, ponieważ nie wymagał już od Pełnomocnika chodzenia z dokumentacją papierową po różnych działach firmy. Następnie zbierania nieaktualnych dokumentów systemu jakości, przybijania pieczątki „dokumentacja nieaktualna” i archiwizowania jej w archiwum firmowym.
Wraz z wprowadzaniem zapisu elektronicznego do procesu zarządzania dokumentacją systemu jakości, firma jest w stanie przyspieszyć obieg procesów wewnętrznych oraz znacząco obniżyć koszty związane z drukowaniem dokumentacji papierowej. W tym przypadku również uzyskujemy spadek kosztów archiwizowania dokumentacji, którą można zrealizować poprzez zapis danych na pamięciach zewnętrznych (taśmy, macierze dysków czy inne archiwizatory).

Następny milowy krok w ewolucji systemów zarządzania jakością przyniosło oprogramowanie CAQ (komputerowe wspomaganie jakości), które w sposób kompleksowy dostarcza narzędzi Pełnomocnikowi Systemu Jakości. Oprogramowanie CAQ ułatwia nie tylko zarządzanie dokumentacją systemu jakości, ale dodatkowo usprawnia inne procesy w firmie jak zarządzanie sprzętem kontrolno-pomiarowym, reklamacjami, czy wspiera nadzorowanie procesu ciągłego doskonalenia.

Informatyzacja działów jakości na zachodzie Europy stała się już faktem i teraz powoli wchodzi również do Polski.

Rozwój systemów jakości

Dlaczego w nowej firmie warto wdrożyć oprogramowanie CAQ?

Każda nowa firma narażona jest na „problemy wieku dziecięcego”. Jeżeli firma produkuje bardzo zaawansowane wyroby to w przypadku wystąpienia niedociągnięć w procesach oraz procedurach wewnętrznych możliwe jest popełnianie bardzo kosztownych błędów.
Jeżeli na przykład firma nie zdając sobie z tego faktu będzie produkować i sprzedawać wyroby, które posiadają wady ukryte, to odkrycie ich po pewnym czasie od momentu rozpoczęcia produkcji może pociągnąć za sobą serię reklamacji, zwrotów, które dla firmy mogę być bardzo kosztowne.

W tym przypadku występuje jeszcze jeden problem związany z rozpoczynaniem produkcji. Jeżeli na samym początku wprowadzimy nieoptymalne obiegi wewnętrzne w firmie, to potem odejście od nich może być stosunkowo trudne, a przede wszystkim może upłynąć sporo czasu zanim uda nam się je skorygować.

Oczywiście nie ma doskonałych narzędzi, które zabezpieczą firmę przed reklamacjami, czy błędami. A systemom komputerowym czy innym narzędziom warto się dokładnie przyjrzeć czy spełniają nasze wymagania, czy nie będą zbyt kosztowe, czy praca na nich nie będzie dla firmy tylko samym problemem?

Wprowadzenie w firmie oprogramowania CAQ po pierwsze może wspierać Pełnomocnika Systemu Jakości przy porządkowaniu obiegów i procedur wewnętrznych, a po drugie może być bazą startową do wdrożenia systemu zarządzania jakością w firmie.

Z czasem może się okazać, że wdrożenie oprogramowania CAQ nie tylko przyczyniło się do uporządkowania obiegów wewnętrznych i standaryzacji procesów, ale przede wszystkim przyniosło korzyści finansowe, które mogą prowadzić do osiągnięcia przez firmę przewagi konkurencyjnej i to nie tylko na rynku lokalnym, ale również globalnym.

Oprogramowanie CAQ w nowej firmie

Korzyści z zastosowania systemów CAQ.

Systemy CAQ pozwalają na znaczne przyspieszenie procesów w firmie i tym samym dają firmie przewagę konkurencyjną. Ponadto wśród najważniejszych korzyści można wymienić:
standaryzację obiegów wewnętrznych w firmie,
obniżenie kosztów związanych z drukowaniem dokumentacji (e-dokumentacja),
– zastosowanie innowacyjnych narzędzi do analizy sytuacji firmy,
obniżenie kosztów osobowych działu jakości,
– poprawę komunikacji wewnątrz firmy,
– może stanowić narzędzie ciągłego doskonalenia w firmie,
– szybki dostęp do danych procesowych (jakościowych) – ułatwia i przyspiesza raporting w firmie,
pozytywna ocena klientów zewnętrznych (dostawcy, klienci, jednostki certyfikacyjne).

Tak jak systemy zarządzania jakością porządkują procesy wewnętrzne i wewnętrzne w firmie, tak oprogramowanie CAQ pozwala na utrzymanie systemów zarządzania jakością przy życiu.

Oprogramowanie CAQ
Korzyści z wdrożenia oprogramowania CAQ.

Ocena dostawców.

Ocena dostawców odbywa się na podstawie wybranych kryteriów oceny, dla których możliwe jest przypisanie różnych wag. Ocena dostawców pozwala na podejmowanie decyzji w temacie poszukiwania nowych dostawców, rezygnacji z usług złych dostawców lub rozwoju obecnych. W każdym razie bieżąca ocena ma duże znaczenie podczas podejmowania decyzji o kontynuacji współpracy z dostawcami, których dzięki ocenie jesteśmy w stanie odpowiednio porównać z wynikami z okresów wcześniejszych oraz z dostawcami alternatywnymi.

Wśród kryteriów które mogą być wzięte pod uwagę można wymienić:
cena,
warunki dostawy (koszty transportu, ubezpieczenie, itp),
terminowość dostaw,
jakość dostaw,
zarządzanie jakością (certyfikaty, świadectwa jakości, itp),

Dzięki zastosowaniu wag, możemy wyróżnić różne kryteria oceny, które są dla nas bardzo istotne – na przykład cenę, która może być głównym kryterium oceny, mając na uwadze podnoszenie naszego poziomu konkurencyjności.

Ocena dostawców - CAQ

Kontrola wejściowa materiałów.

Kontrola wejściowa realizowana jest na podstawie wcześniej określonych parametrów. Parametrami kontrolnymi mogą być zarówno wielkości mierzalne (długość, szerokość, wysokość, średnica, itp), jak również atrybutowe (czarny, nieuszkodzony, właściwie opakowany, itp).

Kontrola wejściowa realizowana jest na próbce reprezentatywnej, której wielkość zależy od oceny dostawcy. W przypadku pierwszych wzorów kontrola wejściowa realizowana jest na 100% próbce, natomiast podczas bieżących dostaw wielkość próbki może spadać wraz z osiąganiem przez dostawcę stabilności procesów produkcyjnych. W zasadzie kontrola wejściowa wyłapuje jedynie błędy seryjne, jednakże mimo to jej znaczenie jest bardzo duże – im droższe materiały, tym większy poziom braków może wystąpić, jeśli tylko wprowadzimy do produkcji materiały z wadą seryjną.

CAQ - kontrola wejściowa materiałów title=

Statystyczna Kontrola Procesu – SPC

Statystyczna kontrola procesu (SPC) jest narzędziem umożliwiającym ocenę zdolności procesów w zakresie wytwarzania wyrobów gotowych, których parametry spełniają stawiane im wymagania techniczne.

Cechy każdego wyrobu mogą zostać opisane za pomocą wielkości mierzalnych (określanych przez wartość nominalną i tolerancję) oraz wielkości atrybutowych.

W przypadku wielkości mierzalnych możliwe jest określenie wskaźników zdolności procesu Cm (zdolność krótkookresowa, dane pomiarowe zbierane są w jednym ciągu) oraz Cp (zdolność długookresowa, gdzie dane pomiarowe zbierane są w próbkach 3 lub 5 pomiarów dla każdego pojedynczego pomiaru).

Wartości zdolności procesów mają decydujące znaczenie przy ocenie ich stabilizacji i pewności, i tym samym obrazują potencjalny poziom braków, jaki może występować w procesie (wyroby których charakterystyka leży poza dopuszczalnymi granicami tolerancji).

CAQ - Statystyczna Kontrola Procesu
SPC

Analiza FMEA.

W ramach planowania procesu technologicznego jednym z istotnych elementów jest wykorzystanie danych pochodzących z przeszłości. Mogą one obejmować zarówno statystyki błędów, jak również statystyki reklamacji, czy też wyniki auditów (produktu, systemu, procesu), dokumentacja konstrukcyjna, wyniki testów wyrobów, badania zdolności procesów. Wszystkie powyższe dane mogą być wykorzystane podczas opracowywania analizy FMEA, dzięki której jesteśmy w stanie bazując na przeszłych doświadczeniach zaplanować nowe produkty lub procesy w taki sposób, aby wyeliminować występowanie dotychczasowych błędów. Jednym z istotnych elementów procesu opracowania analizy FMEA jest również przewidywanie zachowań, przebiegów procesów, tak aby wyeliminować sytuacje niebezpieczne i potencjalne zagrożenia.
Analiza FMEA jest jednym z narzędzi procesu ciagłego doskonalenia pozwalającego na uczenie się na błędach lub potencjalnych zagrożeniach i przy okazji przewidujących wystąpienie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, których staramy się unikać.

Oprogramowanie CAQ może zawierać narzędzia wspierające opracowanie analizy FMEA, które może być zintegrowane z pozostałymi narzędziami oprogramowania CAQ.

CAQ - analiza FMEA

Nadzór nad dokumentacją systemu jakości.

Zastosowanie systemu CAQ umożliwia elektroniczne zarządzanie dokumentacją systemu jakości. W efekcie uzyskujemy dostęp on-line do wszystkich komórek organizacyjnych wyszczególnionych w procedurach jakości. Zastosowanie systemu praw dostępu do poszczególnych procedur oraz innych dokumentów systemu jakości pozwala na celowe kierowanie określonych dokumentów do osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary/procesy systemu jakości. Ważne przy tym jest, że zmiana wprowadzona w dokumentacji systemowej obowiązuje w momencie jej upublicznienia (dostępna) „on-line” w momencie przesłania dokumentu na serwer.

Zakres obsługiwanej dokumentacji może obejmować zarówno dokumentację systemu jakości, jak również inne dokumenty funkcjonujące w firmie (instrukcje technologiczne, normy zakładowe, normy krajowe, inne). Ważne jest też to, że systemy CAQ mogą umożliwiać wdrożenie w firmie złożonego systemu zatwierdzania dokumentów. Dzięki niemu jesteśmy w stanie upubliczniać dokumenty znajdujące się na określonym etapie zatwierdzenia (zatwierdzanie wieloetapowe).

Jedną z ważniejszych korzyści nadzoru elektronicznego dokumentacji systemu jakości są niskie koszty jego obsługi. Stosując go możemy zrezygnować z drukowania wersji papierowej dokumentacji systemu jakości i tym samym oszczędzamy koszty (papier, toner w drukarce, drukarka). Dla bardzo zaawansowanych organizacji koszty te mogą wynosi tysiące PLN miesięcznie. Ponadto uzyskujemy również przyspieszenie obiegów wewnętrznych w firmie, ponieważ nie musimy dotrzeć z kopią dokumentacji do zainteresowanych działów.

CAQ - dokumentacja systemu jakości

Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie.

Kaizen to nic innego jak proces ciągłego doskonalenia, dzięki któremu firma małymi kroczkami osiąga poprawę produktu, procesu, systemu lub/ i całej organizacji. Bardzo często ciągłemu doskonaleniu towarzyszy osiąganie korzyści związanych z ich wdrażaniem. Korzyści mogą polegać na obniżeniu kosztów produktów, obniżeniu kosztów wytwarzania, czy spadku kosztów utrzymania systemu. Ważne przy tym wszystkim jest, aby obniżaniu kosztów nie towarzyszyło pogorszenie jakości produkowanych wyrobów, czy świadczonych usług. Powinno być nawet wręcz przeciwnie, czyli jakość powinna ulegać ciągłej poprawie.

Mistrzami i prekursorami ciągłego doskonalenia są Japończycy, którzy w swojej codziennej pracy wnoszą dużo propozycji udoskonaleń, z których te wartościowe (przynoszące wymierne korzyści) wdrażane są w życie i co ważne, pomysłodawcy uzyskują przy tym również korzyści dla siebie. Te korzyści dla pomysłodawców stanowią taki swoisty napęd dla organizacji, która dzięki raz wprowadzonemu systemowi ciągłego doskonalenia nie potrafi się już zatrzymać.

Oprogramowanie CAQ dzięki wykorzystaniu dostępu sieciowego do różnych narzędzi ciągłego doskonalenia pozwala na przyspieszenie procesu wprowadzania zmian w firmie. Projekty Lean lub Lean-SixSigma najczęściej realizowane są w dużych korporacjach, gdzie zyski z jednego projektu liczone są w dziesiątkach lub nawet setkach tysięcy PLN. Niestety do tego musimy musimy zbudować dużą i kosztowną strukturę hierarchiczną (White Belt, Yellow Belt, … Master Black Belt) oraz wprowadzić odpowiednia kulturę ciągłego doskonalenia. W mniejszych organizacjach dzięki zastosowaniu oprogramowania CAQ możliwe jest realizowanie projektów na mniejszą skalę, ale z jednej strony proces ciągłego doskonalenia odbywa się automatycznie, a ponadto całość realizowana jest przy stosunkowo niewielkich nakładach.

Kaizen - ciągłe doskonalenie

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.

Moduł centralnego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym umożliwia jego odbiór, nadzór nad pierwszą kalibracją, dopuszczeniem do użytkowania oraz okresową kontrolą. Dzięki przypisaniu przyrządu pomiarowego do użytkownika możliwe jest bardzo szybkie jego zlokalizowanie, a w przypadku uszkodzenia jego wycofanie z użytkowania.
W ramach kwalifikacji przyrządu pomiarowego wykorzystuje się różnego rodzaju testy, jak na przykład MSA. Testy te pozwalają sprawdzić, czy w określonych warunkach pomiarowych będziemy w stanie uzyskać powtarzalność wyników pomiarowych oraz co może ważniejsze, czy przyrząd pomiarowy spełnia wymagania w obszarze oczekiwanych dokładności pomiaru.
Dzięki prowadzeniu rejestru wyposażenia jesteśmy w stanie zapanować nad jego okresowymi przeglądami (oprogramowanie podpowiada nam z wyprzedzeniem kiedy musimy zgłosić przyrząd do ponownego badania).

CAQ - wyposażenie pomiarowe