Archiwa kategorii: Norma ISO 9001

Analiza ryzyka w jakości

Cele biznesowe towarzyszą funkcjonowaniu każdej organizacji, która za pomocą ich realizacji rozwija się na rynku i od których spełnienia zależy jej sukces.

Przy tej okazji każdej działalności biznesowej towarzyszy ryzyko i jest tym wyższe im mniejsza jest wiedza na temat sytuacji występującej wewnątrz i zewnątrz firmy.

Podejmowanie decyzji biznesowych bez przeprowadzenia gruntownej analizy bieżącej sytuacji firmy (uwzględniającej wszystkie konsekwencje ewentualnych działań), zawsze obarczone jest większym ryzykiem. Jednocześnie w celu jego minimalizacji istotne jest przeprowadzenie oceny potencjalnych ryzyk i towarzyszącym ich skutków, na podstawie których powinny zostać przewidziane działania prewencyjne.

Celem prowadzenia analizy ryzyk jest zapewnienie stabilnej sytuacji organizacji na rynku i ważna przy tym jest systematyczność i systemowość podejmowanych działań. Tylko w ten sposób organizacja będzie w stanie prowadzić świadomą działalność biznesową.

Sytuacje, w których analiza ryzyka mogła by zapobiec niekorzystnemu rozwojowi firmy, mogą obejmować:
– zbyt droga inwestycja można mieć wpływ na utratę konkurencyjności oferowanych produktów,
– zastosowanie niewłaściwych surowców, może prowadzić do wzrostu ilości reklamacji i kosztów związanych z ich obsługą,
– brak ochrony patentowej stosowanych rozwiązań to potencjalna utrata korzyści z tym związanych (to również utrata potencjalnych korzyści związanych ze sprzedaży praw patentowych),
– nieznajomość obowiązujących uregulowań prawnych może się wiązać z wysokimi karami (ekologia, reklamacje, podatki, wymagania w zakresie wejścia na rynek),
– zbyt późno rozpoznany niekorzystny rozwój wskaźników biznesowych może mieć niekorzystny wpływ na wynik finansowy osiągany przez firmę,
– utrata płynności firmy może prowadzić do upadku firmy lub do przejęcia przez konkurencję,
– zastosowanie wadliwych półwyrobów produkowanych przed dostawców może prowadzić do narażenia utraty życia przez klientów firmy,
– niski poziom kompetencji pracowników może mieć niekorzystne konsekwencje w zakresie bezpieczeństwa wprowadzanych i rozwijanych przez firmę nowych produktów,
– duża rotacja pracowników, podobnie jak brak pracowników dostępnych na rynku pracy, może prowadzić do utraty zleceń od klientów lub do wzrostu liczby reklamacji.

Odpowiednio wczesne rozpoznanie każdego z powyższych ryzyk może zaoszczędzić firmie problemów, a w konsekwencji także kosztów z nimi związanych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu systemy zarządzania jakością (w szczególności najnowsze wydania norm ISO 9001:2015, IATF16949:2016, a w przyszłości także ISO 14001 ) zostały poszerzone o obowiązkowe prowadzenie analiz ryzyk biznesowych działalności organizacji. Analiza ryzyka musi obejmować wszystkie procesy występujące wewnątrz firmy, które mogą mieć wpływ na oferowane produkty i/lub usługi.

Systemy informatyczne coraz częściej wykorzystywane są jako narzędzia wspierające prowadzenie analiz ryzyka.

Narzędzia Lean Manufacturing

Jednym z takich rozwiązań informatycznych jest oprogramowanie Lean-QS, które oferuje szereg narzędzi pozwalających na jakościowe spojrzenie na zarządzanie ryzykiem w firmie.
Przy okazji zintegrowane systemy informatyczne wspierają integrację przepływu i dostęp do informacji biznesowej na różnych szczeblach organizacji, co znacząco przyspiesza proces podejmowania decyzji biznesowych.

Im więcej wiemy na temat ryzyk, tym łatwiej i szybciej będziemy w stanie podejmować trafne decyzje biznesowe.

Jeśli ktoś nie dba zbytnio o prawdę w sprawach drobnych, nie można mu ufać w sprawach istotnych” A. Einstein

Ryzyko

Norma ISO 9001:2015 i komputerowe wsparcie zarządzania.

Normy ISO serii 9000 są zdecydowanie najlepiej sprzedającymi się i najszerzej stosowanymi normami na całym świecie w zakresie systemów zarządzania jakością. W Polsce norma tej serii została zaimplementowana w ponad 12.000 firm i organizacji, natomiast na całym świecie liczba wdrożeń przekracza milion.

Główne przyczyny zmian ISO 9001 wynikają z konieczności zapewnienia zdolności organizacji do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta, wymagania ustawowe i przepisy prawne w czasach bardzo dynamicznie zmieniającego się globalnego rynku.

Wśród najważniejszych zmian planowanych w nowym wydaniu normy ISO 9001:2015 można wymienić:

 • zmieniono strukturę normy przez dodanie dwóch nowych punktów, które zawierać będą wyodrębnione treści z punktu 8 oraz dodatkowo zostaną przebudowane i rozbudowanie pozostałe punkty normy,

ISO9001

  • dodano zarządzanie ryzykiem do wymagań normy co ma podkreślać konieczność ciągłego prowadzenia analiz otoczenia firmy (zewnętrzne wymagania prawne, zewnętrzne analizy produktów, sytuacji firmy na tle rynku, konkurencji),
  • usunięto konieczność prowadzenia działań zapobiegawczych i zastąpiono je koniecznością zarządzania ryzykiem, co ma wymusić prowadzenie działań prewencyjnych (w szczególności dotyczy firm usługowych, które miały problemy z definiowaniem działań zapobiegawczych),
  • zmniejszono znaczenie i rolę dokumentacji systemowej poprzez brak obowiązku ustanowienia obowiązkowych procedur i opracowania Księgi Jakości (obowiązek tworzenia dokumentacji jakościowej będzie występował tylko w sytuacji, kiedy organizacja uzna, że dokument mógłby spowodować niezgodność lub niepoprawne funkcjonowanie systemu),
  • zlikwidowano definicję dokumentu i zapisu nadzorowanego i zastąpiono go pojęciem udokumentowanej informacji, co ma na przykład miejsce w przypadku zapisu elektronicznego (organizacja samodzielnie będzie mogła podejmować decyzję jakie udokumentowane informacje są dla niej niezbędne i użyteczne),
  • zwrócono większą uwagę na prowadzenie działań dających wartość dodaną organizacji i pozwalających firmie na bardziej profesjonalne i szybsze reagowanie na zmieniające otoczenie biznesowe (konieczność stosowania różnych narzędzi biznesowych i analitycznych takich jak: analiza finansowa, analiza SWOT, plan marketingowy, BSC, Lean, Six Sigma, Benchmarking),

Narzędzia Lean Manufacturing

 • zwiększono zaangażowanie kierownictwa w bieżące utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością poprzez wprowadzenie elementu przywództwa (Najwyższe Kierownictwo będzie odpowiedzialne za skuteczność Systemu Zarządzania Jakością, przy jednoczesnym zniesieniu obowiązku utrzymywania w firmie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Jakości),
 • zwrócono większą uwagę na kwestie zarządzania wiedzą  w organizacji (identyfikacja i zbieranie danych, zarządzanie wiedzą, danymi historycznymi, prognozami pozwalają lepiej reagować w sytuacji dynamicznych zmian otoczenia, a dodatkowo pozwala uczyć się organizacji),
 • z uwagi na występowanie konieczności monitorowania ryzyk biznesowych coraz większego znaczenia nabiera zarządzanie zmianą (zarówno na poziomie procesów, produktów, oraz całego otoczenia firmy),
 • wzmocniono nadzór nad procesami zlecanymi na zewnątrz organizacji (zakupy, outsourcing) – wprowadzono konieczność dokładnego wyspecyfikowania wymagań, ich monitoring i weryfikację zgodną z opracowanymi i przyjętymi kryteriami.

Nowa norma ISO 9001:2015 jeszcze bardziej wychodzi naprzeciw potrzebom klienta oraz integruje potrzeby i wymagania rynku. Współczesne organizacje działają w bardzo dynamicznym środowisku, co stawia przed nimi nowe wyzwania. To właśnie bardzo dynamiczny rynek wpływa na podkreślenie znaczenia zarządzania ryzykiem, zmianami i wiedzą w organizacji.

Tak jak szybko następują zmiany w otoczeniu biznesowym, tak samo szybko będzie się musiała zmieniać organizacja i dlatego coraz większego znaczenia w zarządzaniu jakością będą nabierały systemy komputerowe wspierające zarówno zarządzanie jakością (CAQ – Computer Aided Quality), jak również szerzej zarządzanie firmą (CAM – Computer Aided Manufacturing). Bez szybkiego dostępu do danych biznesowych, bez możliwości przeprowadzenia szybkich analiz i bez zdolności szybkiego zarządzania zmianą, organizacja będzie miała coraz większe problemy z dopasowaniem się do zmieniającego się rynku.

iso9001 2