Archiwa kategorii: Rozszerzerzenie systemu CAQ

Graficzne wsparcie jakości.

Na rynku pojawia się coraz więcej kompleksowych rozwiązań wspierających komputerowe zarządzanie jakością.

Są to narzędzia wspomagające pracowników działu jakości w typowych i powtarzalnych działaniach związanych z różnymi procesami wewnętrznymi w firmie (podczas przygotowania dokumentacji jakościowej).

W tym miejscu warto polecić dwa narzędzia do graficznego wsparcia jakości:
I. Oprogramowanie Lean-CAD powstało z myślą o stworzeniu narzędzia umożliwiającego usprawnienie pracy pracowników różnych działów w firmie, w szczególności chcących wprowadzać różne narzędzia ułatwiające pracę zgodnie z filozofią Lean Manufacturing (szczupłej organizacji).
Funkcjonalność oprogramowania Lean-CAD wspiera pracowników działu jakości w następujących czynnościach:
nanoszenie znaczników wraz z opisami szczegółowymi na dokumentacji produkcyjnej, jakościowej i technologicznej,
– wykonywanie schematów przedstawiających mapę procesów w firmie lub organizacji,
– wykonywanie diagramów procesów obejmujących zarówno procesy technologiczne, jak również procesy systemów jakości, procesy kontrolne.

Oprogramowanie Lean-CAD można również wykorzystać do opracowania diagramów ISHIKAWA, czy innych graficznych narzędzi jakości.

Więcej na temat programu Lean-CAD

II. Drugim programem komputerowym wspomagającym pracowników działu jakości jest oprogramowanie Q-CAD, które powstało z myślą o stworzeniu narzędzia umożliwiającego usprawnienie pracy pracowników działów jakości oraz badań i rozwoju podczas obróbki dokumentacji obrazowej.

Oprogramowanie Q-CAD może być zastosowane w następujących obszarach w firmie:
kontrola wejściowa i wyjściowa w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych (kontrola wybranych parametrów, wymiarów, cech wyrobu lub materiału),
kontrola w produkcji w szczególności branża automotive, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł spożywczy, przemysł elektroniczny, przemysł szklarski, przemysł maszynowy, przemysł drzewny,
budownictwo umożliwiając wykonywanie szacunkowych pomiarów obiektów (m.in. pomiar wymiarów zewnętrznych, pomiar kątów),
– przygotowanie dokumentacji technologicznej zawierającej system znaczników (dokumentacja APQP, plany kontroli, audity produktu),
kontrola wizualna wyrobów z różnych branż (jubiler, poligrafia, firmy z branży tekstylnej, pracownie biologiczne, serwisy RTV, serwisy komputerowe, serwisy telefonii komórkowej, serwisy samochodowe),
– przeprowadzenie audytów produktu (w szczególności parametrów wymagających kontroli wizualnej oraz pomiarów zewnętrznych detalu, pomiarów błędów wykonania detalu),
laboratoria badawczo-rozwojowe (szpitale, gabinety medyczne, jednostki badawcze wyższych uczelni, działy R&D w firmach),
działalność edukacyjna (szkoły, pracownie zajęć przyszkolnych, laboratoria przyszkolne).

Więcej na temat programu Q-CAD

Graficzne wspomaganie jakości jest częścią operacyjnej działalności każdego działu jakości w firmie i zastosowanie właściwych narzędzi z jednej strony może skrócić czasy wykonywania typowych czynności kontrolnych, auditowych, czy analitycznych, natomiast z drugiej strony może się przyczynić do zwiększenia ich skuteczności, zgodnie z filozofią Kaizen (im lepiej widzimy problem, im jesteśmy bliżej problemy, tym lepiej go dostrzegamy).

mapa procesu

Systemy MES (integracja rozwiązań IT i automatyki w przemyśle).

Systemy MES (Manufacturing Execution System) umożliwiają integrację układów automatyki przemysłowej z oprogramowaniem ERP oraz z innymi systemami nadzorczymi na przykład wspierającymi pracę pełnomocnika ds systemu zarządzania jakością (Computer Aided Quality). Uzyskujemy tym samym dostęp do danych pochodzących z procesu technologicznego w czasie rzeczywistym. Danymi tymi mogą być zarówno parametry procesu technologicznego, wskaźnik OEE oraz coraz częściej parametry jakościowe dotyczące zarówno braków, jak również wielkości kontrolno-pomiarowych (wartości charakterystyk specjalnych, wybranych parametrów procesu). W oparciu o te dane możemy w czasie rzeczywistym kontrolować wielkości specyficzne dla statystycznej kontroli procesu (Statistical Process Control). Dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym pozwalają na bieżące reagowanie w przypadku wystąpienia niekorzystnych tendencji w rozwoju mierzonych parametrów procesu. W rzeczywistości może się okazać, że będziemy potrzebowali większą liczbę mierzonych charakterystyk, ponieważ jeden parametr rzadko przedstawia rzeczywisty obraz procesu technologicznego. To właśnie dzięki rozwiązaniom MES jesteśmy w stanie zbliżać się do osiągnięcia poziomu „0” błędów i szybko reagować na problemy występujące w produkcji.

Systemy MES

Statystyczna Kontrola Procesu – SPC

Statystyczna kontrola procesu (SPC) jest narzędziem umożliwiającym ocenę zdolności procesów w zakresie wytwarzania wyrobów gotowych, których parametry spełniają stawiane im wymagania techniczne.

Cechy każdego wyrobu mogą zostać opisane za pomocą wielkości mierzalnych (określanych przez wartość nominalną i tolerancję) oraz wielkości atrybutowych.

W przypadku wielkości mierzalnych możliwe jest określenie wskaźników zdolności procesu Cm (zdolność krótkookresowa, dane pomiarowe zbierane są w jednym ciągu) oraz Cp (zdolność długookresowa, gdzie dane pomiarowe zbierane są w próbkach 3 lub 5 pomiarów dla każdego pojedynczego pomiaru).

Wartości zdolności procesów mają decydujące znaczenie przy ocenie ich stabilizacji i pewności, i tym samym obrazują potencjalny poziom braków, jaki może występować w procesie (wyroby których charakterystyka leży poza dopuszczalnymi granicami tolerancji).

CAQ - Statystyczna Kontrola Procesu
SPC